OM OSS

Viktualiehandlarnas Pensionsinrättningär en vital förening med över 270 års historia.

Genom den av Sveriges riksdag 1734 antagna

Handelsordningen bröts slutligen Hökarnas motstånd att organisera sig.

23 September 1736 inlämnades till Handelskollegium en förteckning över de deputerade som handelssocieteterna utvalt som "förhörsledare" för burskapssökande köpsvenner.

Detta är ett av de tidigaste tillfällena vi hör talas om en för viktualiehandlarna bildad socitet.

Redan från början avsattes medel att användas för understöd till medlemmar som kommit på obestånd eller drabbats av sjukdom.

1846 den 22:a December utfärdades av Kungl. Maj:t en Hantverks/Handelsordning som innebar slutet på det från medeltiden stammande skråväsendet och dess handelssocieteter.

Spannmåls-Minut och Viktualiehandelssocieteten upplöstes 1847

såsom en särskild klass av Stockholms Borgarskap varvid det beslöts att dess gemensamma egendom hädanefter och allt framgent skall utgöra en grundfond för understöd samt bidrag till underhåll och vård åt i behov stadda medlemmar av nämnde Societet och framdeles blivande delägare av samma fond, samt deras änkor och barn under benämning av Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning.


Idag har pensionsinrättningen ca 160 medlemmar eller delägare som de benämns.

Flertalet är män men på senare år  har även kvinnor valts in som delägare


Delägarskap kan vinnas genom rekommendation av medlem till den som är egen företagare och bedriver handel med livsmedel

i Stockholms stad och län.